Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Mạnh Cường đang đọc diễn văn khai giảng.