KẾ HOẠC DẠY HỌC NĂM 2021-2022 (phòng Covid-19).docx

 

PHÒNG GDĐT TP.TUY HÒA

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

 
  
 

Số: 60   /KH-THCS THĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

Phú Đông, ngày 28 tháng 8  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến qua Internet cho học sinh trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19

 
  

 

Thực hiện Công văn Số: 845/SGDĐT-GDTrH ngày 19/8/2021của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên  “V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022”;

Thực hiện Công văn Số: 1281/PGDĐT ngày 20/8/2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Tuy Hòa “V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2021-2022”;

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 Trường THCS Trần Hưng Đạo triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến qua Internet cho học sinh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh  Covid-19 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            1. Giúp cho học sinh THCS Trần Hưng Đạo không bị gián đoạn kiến thức; các bậc phụ huynh yên tâm về con cái, trong những ngày vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo tốt việc dạy và học. Đảm bảo được sức khỏe cho cả người học cũng như người dạy.

          2. Giúp học sinh THCS Trần Hưng Đạo tiếp cận phương pháp học tập hiện đại trong môi trường mạng Internet, rèn luyện tính tự giác; hình thành khả năng làm chủ công nghệ của giáo viên và học sinh.

3. Tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet cho học sinh trong thời gian dừng đến trường để phòng, chống bệnh dịch Covid-19 một cách nghiêm túc để đáp ứng cho các em học sinh tham gia các bài kiểm tra định kì đạt kết quả cao.

4. Các Tổ chuyên môn tập huấn và hướng dẫn giáo viên của tổ linh hoạt lựa chọn điều kiện dạy học trực tuyến phù hợp để hướng dẫn học sinh học tập hiệu quả.

5. Thông qua việc trao đổi thông tin, sự tương tác của giáo viên và học sinh về dạy học, về bài tập, về các chuyên đề bồi dưỡng trên môi trường mạng; tạo sự hấp dẫn, sinh động, thuận tiện với mục tiêu giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên qua tiếp nhận và vận dụng kiến thức tốt nhất.

6. Đảm bảo việc sắp xếp chương trình, xây dựng nội dung bài học theo hướng tinh gọn; các tổ chuyên môn biên soạn đủ các chủ đề, chuyên đề dạy học để dạy học trực tiếp và trực tuyến theo đúng thời gian quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

  1. Sắp xếp thời gian dạy học trực tiếp và trực tuyến/linh hoạt.
  2. Sắp xếp chương trình, xây dựng bài học theo hướng tinh gọn.

3. Tổ chức dạy học, ôn tập linh hoạt hiệu quả.

III. THỜI GIAN, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ ngày 06/9/2021 cho đến khi Ngành có thông báo mới.

2. Kế hoạch triển khai giảng dạy trong thời gian giãn cách:

a) Nếu địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức dạy trực tuyến/linh hoạt 100%. Cụ thể:

Dạy học trực tuyến: Vận dụng các phần mềm, GV tạo lớp thông báo HS vào học theo qui định.

Dạy học linh hoạt: Giáo viên được tổ phân công soạn bài đưa lên trang Web nhà trường thì thực hiện tại nhà.Học sinh ngồi tại nhà để học trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh.

- Nội dung dạy học: dạy theo chủ đề, rút gọn chương trình.

b) Nếu địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết hợp dạy học linh hoạt/trực tuyến và trực tiếp.

+ Dạy học trực tiếp 2 buổi/tuần tại trường theo TKB: Chia lớp làm 2: Tổ 1 và Tổ 2 học vào thứ 2, 4; Tổ 3 và Tổ 4 học vào thứ 3, 5.

+ Các buổi còn lại: dạy học trực tuyến/dạy học linh hoạt theo lớp.

Cụ thể: Mỗi lớp được tới trường học trực tiếp: 2 (buổi) x 5 tiết = 10 tiết;

                 ở nhà học trực tuyến/linh hoạt: 2 (buổi) x 4 tiết = 8 tiết;

- Vậy, mỗi lớp trong 1 tuần chỉ thực học: 10 tiết + 8 tiết = 18 tiết.

(gồm 2 buổi tới trường, 2 buổi học trực tuyến/linh hoạt)

- Kế hoạch thời gian được điều chỉnh 1 tháng đầu (tháng 9)với 18 tiết x 4 = 72 tiết.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường giao chuyên môn lập kế hoạch, tham mưu tổ chức hướng dẫn dạy học trực tiếp và trực tuyến qua Internet đạt kết quả. Lập Kế hoạch đề xuất mua sắm một số thiết bị để phục vụ dạy học của giáo viên;

2. GVCN chủ động nắm số điện thoại của HS, Phụ huynh và GVBM của lớp mình để tạo nhóm Email hoặc Zalo…, thông báo và hướng dẫn các em chọn một hình thức học tập linh hoạt hợp lý. Đồng thời, GVCN phân chia lớp mình ra thành 2 nhóm để học trực tiếp vào thứ 2,4 và thứ 3, 5 tại trường cho phù hợp với phân công của nhà trường khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

3. GiaoTổ trưởng/Nhóm trưởng chuyên môn tiến hành tổ chức cho tổ/nhóm rà soát rút gọn chương trình 4 tuần đầu năn học (tháng 9) nộp lãnh đạo nhà trường duyệt để giảng dạy cho học sinh phù hợp với thời gian quy định.

4. Tổ trưởng chuyên môn phân công từng khối mỗi tuần một giáo viên soạn nội dung bài dạy ngắn gọn trên Powerpoint, video clip, băng đĩa hay Word… gởi lên nguồn tài nguyên của trang Web nhà trường để học sinh vào đó học tập.(Khi gởi liên hệ Thầy Nguyễn Trọng Quang ).

5. Mỗi GVBM tự chọn một hình thức dạy học trực tuyến linh hoạt và sáng tạo phù hợp trên Internet, Zalo hay Facebook hoặc có thể tổ chức dạy học qua Internet tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn do trường Đại học Sư phạm Hà Nội cung cấp miễn phí để thực hiện việc giảng dạy lớp mình phụ trách một cách hiệu quả và thực hiện việc soạn giảng ở các buổi dạy trực tiếp nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy định.

6. Nội dung chuyển đến học sinh ngắn gọn về lý thuyết, kiến thức trọng tâm , cốt lõi; Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng theo hướng phát triển năng lực…

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn giáo viên tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến qua Internet cho học sinh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

- Chuyên môn Phòng GDĐT;                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Các tổ chuyên môn của trường;                                                         (Đã ký)

- Website trường;                                                                              Bùi Văn Son

- Lưu: VT.