Những hồi ức về Bác Hồ !

Những hồi ức về Bác Hồ !

Từ bức thư cuối cùng gửi ngành giáo dục, Bác dạy chúng ta: Học để làm gì, học cái gì và học như thế nào?